Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС...