Бетонови и варови разтвори

Бетонът може да бъде предписан или по свойства или по състав. При бетона по състав производителят носи отговорност за доставка на бетон с предварително зададен състав от клиента. При бетона по свойства са установени исканите свойства и допълнителните изисквания. Производителят носи отговорност за производството на бетон, който да отговаря на исканите свойства и допълнителни изисквания.

Бетонът по свойства се дефинира чрез:
• Класове по якост на натиск
• Класове по въздействие (Влиянието на околната среда върху бетона)
• Макс. размер на зърното на добавъчния материал (минералните добавки)
• Съдържание на хлориди (в пресния бетон)
• Консистенция
• Плътност (само за лекия бетон)

1. Класове по якост на натиск съгласно EN 206-1

Якостта на натиск е едно от най-важните свойства на бетона. Въз основа на нея бетонът се подрежда в класове, напр.: С25/30. Преценката става чрез изпитване след 28 дни на цилиндри с височина 30 cm и диаметър 15 cm или кубове със страна 15 cm (пробни кубчета). Съгласно националното приложение съответствието на класовете на бетона по якост на натиск е както следва:

“ЕКОМИКС” ООД разполага с перфектно оборудвана вътрешна изпитателна лаборатория, която осигурява висок контрол при производството и изпитването на крайните продукти. Операторите с дългогодишен опит в бетоновите смеси на “ЕКОМИКС” ООД са в постоянна готовност да изготвят специални рецептури при желание на клиента, както и да дадат адекватен съвет при необходимост.

2.Класове по въздействие на околната среда съгласно EN 206-1

За да бъдат достатъчно дълготрайни, бетоните трябва да са устойчиви срещу физични и химични влияния на околната среда и използването. Класовете по въздействие описват влиянието на обкръжаващата среда върху втвърдения бетон. Бетонът може да бъде изложен на много въздействия. Те могат да се изразят като комбинация от класове по въздействие.

Действията на околната среда са класифицирани като класове по въздействие в таблица 1 на БДС EN206. Тук представяме извадка от тази таблица:

В обозначаването на отделните класове по въздействие стои буквата X, видът на увреждащото действие и една цифра, която указва интензитета на увреждащото влияние. Например XC 3, XD 1, XF 2, XA.

3.Класове по консистенция съгласно EN 206-1

Консистенцията е мярка за стабилността на пресния бетон и определя неговата обработваемост. Когато консистенцията на пресния бетон не е правилна, то бетонът във втвърдено състояние няма желаните свойства – особено изискуемата якост. Консистенцията се класифицира в класове чрез диаметър на разстилане (F1-6), чрез степен на уплътняване (С0-3) и чрез слягане (S1-5)

Всички данни за консистенцията на бетона и начините за нейното определяне са събрани в стандарт БДС EN 12350. Представяме извадка от таблица №3 от БДС EN 12350, съдържаща Класовете по слягане на бетона:

Най-голямо приложение в практиката намира метода с конус на Абрамс. За определяне на консистенцията на бетоновата смес в БДС EN 206 са посочени и други методи.

4.Класове по водонепропускливост

Класовете по водонепропускливост се означават с  ,,Вв“ и число, отговарящо на максималното водно налягане в МРа. За бетони с плътна структура класовете са: Вв0,2 / Вв0,4 / Вв0,6 / Вв0,8 / Вв1,0.

4.Класове по мразоустойчивост

Класовете по мразоустойчивост се означават с буквите ,,Вм“ и число, отговарящо на минималния брой на циклите на променливо замразяване и размразяване, които трябва да издържат пробните тела на бетона. Класовете по мразоустойчивост за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали са: Вм50, Вм75, Вм100, Вм150 и Вм200.

5.Химични добавки за бетон

В желанието си да удовлетворим максимално нуждите на нашите клиенти и да се съобразим с техните изисквания предлагаме химични добавки към бетонните смеси. Химичните добавки са разтворени във вода вещества, които се добавят и смесват с бетона, като чрез физично и/или химично действие променят показателите на пресния или втвърден бетон, като напр. обработката, началното стягане, втвърдяването или дълготрайността. Такива са противозамръзващи, суперпласифициращи добавки, полипропиленови фибри и др.

6. Циментно-пясъчни разтвори и варови разтвори

Предлагаме циментно-пясъчни разтвори (замазка) 1:3(В10) и 1:2(В15) – Dmax=4мм и варов разтвор – 1:2.

За удобство на нашите клиенти пакетираме и гасена вар – фино очистена в торби по 10кг. и варов разтвор в торби по 20кг.