Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016г. на бенефициент Екомикс ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0537-C01 с предмет: “Доставка, монтаж и инсталация на „Машина за производство на кухи и плътни бетонови блокове“

Срок за подаване на оферти /седемдневен/: до 10.10.2016 г.

01-Приложение-3-2_Публична покана_pms-160

02-Приложение-3-4_Оферта_pms-160

03-Приложение-3-3_Изисквания оферти_pms-160

04-Приложение-3-7_Декларация_zusesif_pms-160

05-Проектодоговор-dogovor

06-Техническа спецификация

ecomix