Сертификати

CIES_LOGO_BG_9001_Last

ЦИЕС е нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) 305/2011. Наред с това е оправомощен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извършва оценяване на съответствието на строителни продукти и системи за производствен контрол.